Herb Powiatu Kutnowskiego
Strona główna

ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno

tel. 24 355 70 50, fax. 24 355 70 51

e-mail: loku@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Kutno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Formy aktywizacji W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
46
 
40
 
128
 
130
 
216

Zeskanuj kod

QRCode z linkiem do strony
Jesteś tutaj Strona główna » Staże
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Kutnowskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Staże

W razie pytań, prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Anita Szczepaniak Inspektor (24) 355 70 57 anita.szczepaniak@pupkutno.com.pl

Staże

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Pracodawca, k
tóry chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub pobrać ze strony internetowej.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą według programu określonego w umowie.

Na staż od 3 do 6 miesięcy mogą zostać skierowani bezrobotni:

 • długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • powyżej 50 roku życia,
 • bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • niepełnosprawni.

Na staż trwający od 3 do 12 miesięcy mogą zostać skierowani bezrobotni:

 • do 25 roku życia,
 • do 27 roku życia, jeżeli nie upłynął okres 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.
Organizatorem stażu może być:
 • pracodawca,
 • organizacja pozarządowa,
 • przedsiębiorca,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.
Organizacji stażu nie przyznaje się organizatorom, którzy:
 • są w stanie upadłości lub likwidacji;
 • proponują odbycie stażu dla osoby bezrobotnej pozostającej z nim w stosunku pokrewieństwa zaliczanych do I grupy podatkowej zgodnie z Ustawą z 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 93 poz. 768 z późniejszymi zmianami): małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowe;
 • nie wywiązali się z umów dotyczących pozostałych form aktywizacji bezrobotnych w okresie 1 roku przed dniem złożenia wniosku.
Na staż nie będą kierowane osoby bezrobotne, które bez uzasadnionej przyczyny odmówiły podjęcia pracy po ostatnio zakończonym stażu.
 
Organizator stażu:
 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu,
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów  przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne,
 • po zakończeniu stażu wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

Nadzór nad odbywaniem stażu przez osobą bezrobotną sprawuje PUP. Pracodawca wyznacza spośród swoich pracowników osobę, która będzie sprawowała opiekę nad osobą odbywającą staż.

PUP w całości finansuje koszty stażu. Bezrobotnemu w trakcie odbywania staży przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku podstawowego, wypłacanego przez PUP, który również ustala i opłaca w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconych stypendiów.

Ogólne zasady stażu:

 • bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe  miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
 •  u organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
 • u organizatora stażu, który nie zatrudnia pracowników, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny;
 • czas pracy bezrobotnego odbywającego staż  nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo;
 • bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych, PUP może wyrazić zgodę na pracę na ww. zasadach, z wyjątkiem godzin nadliczbowych, tylko jeśli charakter pracy w danym zawodzie  wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

Bezrobotny sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych umiejętnościach praktycznych.
Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu kompletne i prawidłowo sporządzone organizator składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie.

UWAGA!
Realizacja staży uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy środków finansowych.

 

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
TypNazwaRozmiarPobierz
Plik pdf Wniosek staż alg 311 kB  
Plik pdf ZGŁOSZENIE OFERTY STAŻU 2014r 147 kB  

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2 (ocen: 41)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:System Labor
Utworzono: 14 października 2013
Zmodyfikowano:15 lipca 2014 przez Michał Marciniak
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy