Herb Powiatu Kutnowskiego
Strona główna

ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno

tel. 24 355 70 50, fax. 24 355 70 51

e-mail: loku@praca.gov.pl

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żychlinie
ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin
tel. 24 351 20 65, tel/fax 24 351 20 64

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Kutno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Formy aktywizacji W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
116
 
118
 
343
 
345
 
737

Zeskanuj kod

QRCode z linkiem do strony
Jesteś tutaj Strona główna » Staże
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Kutnowskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Staże

W razie pytań, prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Anita Szczepaniak Inspektor (24) 355 70 57 anita.szczepaniak@pupkutno.com.pl

Staże

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub pobrać ze strony internetowej.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą według programu określonego w umowie.
Na staż od 3 do 6 miesięcy mogą zostać skierowani bezrobotni:

 • długotrwale,
 • powyżej 50 roku życia,
 • korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia  lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • niepełnosprawni.
Na staż trwający od 3 do 12 miesięcy mogą zostać skierowani bezrobotni:
 • do 30 roku życia.
Organizatorem stażu może być:
 • pracodawca,
 • organizacja pozarządowa,
 • przedsiębiorca,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.
Organizacji stażu nie przyznaje się organizatorom, którzy:
 • są w stanie upadłości lub likwidacji;
 • proponują odbycie stażu dla osoby bezrobotnej pozostającej z nim w stosunku pokrewieństwa zaliczanych do I grupy podatkowej zgodnie z Ustawą z 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 93 poz. 768 z późniejszymi zmianami): małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowe;
 • nie wywiązali się z umów dotyczących pozostałych form aktywizacji bezrobotnych w okresie 1 roku przed dniem złożenia wniosku.
Na staż nie będą kierowane osoby bezrobotne, które bez uzasadnionej przyczyny odmówiły podjęcia pracy po ostatnio zakończonym stażu.
 
Organizator stażu:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu,
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów  przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne,
 • po zakończeniu stażu wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.
Nadzór nad odbywaniem stażu przez osobą bezrobotną sprawuje PUP. Pracodawca wyznacza spośród swoich pracowników osobę, która będzie sprawowała opiekę nad osobą odbywającą staż.
PUP w całości finansuje koszty stażu. Bezrobotnemu w trakcie odbywania staży przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku podstawowego, wypłacanego przez PUP, który również ustala i opłaca w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconych stypendiów.

Ogólne zasady stażu:

 • bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe  miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
 •  u organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
 • u organizatora stażu, który nie zatrudnia pracowników, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny;
 • czas pracy bezrobotnego odbywającego staż  nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo;
 • bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych, PUP może wyrazić zgodę na pracę na ww. zasadach, z wyjątkiem godzin nadliczbowych, tylko jeśli charakter pracy w danym zawodzie  wymaga takiego rozkładu czasu pracy.
Bezrobotny sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych umiejętnościach praktycznych.
Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu kompletne i prawidłowo sporządzone organizator składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie.

UWAGA!
Kategorie bezrobotnych kierowanych na staże uzależnione są od programów realizowanych przez PUP.

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1,7 (ocen: 124)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:System Labor
Utworzono: 14 października 2013
Zmodyfikowano:07 lutego 2017 przez Michał Marciniak
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy